Posts tagged with "اقامت مالتا"06. April 2019
برنامه اقامت از طریق سرمایه گذاری کشور مالتا برای ایرانیان، افغان ها و متقاضیان از کشور کره شمالی بسته شد
27. February 2019
متقاضیان می توانند از طریق سرمایه گذاری در اروپا، به آسانی و بدون معطلی، اقامت یک کشور اروپایی را بدست آورند.
20. February 2019
متقاضیان اصلی و وابستگان آنها با دریافت گلدن ویزای مالتا از آزادی سفر بدون ویزا به حوزه شنگن بهره می برند.